Dalyvavimas projektuose

Bendrovė yra gavusi A kategorijos leidimą ir veikia laikydamasi jo sąlygų.
Pagal Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politiką, Latvija pastaraisiais metais gavo ir toliau gaus didelį finansavimą iš ES lėšų, skirtą padidinti ekonominį gamybos potencialą.

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu Latvijai sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimui per ES fondus (ERPF – Europos regioninės plėtros fondą, ESF – Europos socialinį fondą ir SF – Sanglaudos fondą) buvo paskirta 4,53 milijardo eurų. 2007-2013 m. programavimo laikotarpio ES lėšos gali būti įsisavinamos iki 2015 m. (imtinai).

Didžioji dalis, 58,8 proc., finansavimo iš ERPF „Verslininkystės ir inovacijų“ veiksmų programos buvo skirta prioritetui „Mokslas ir inovacijos“, 28,2 proc. visos veiksmų programos finansavimo buvo skirta gauti finansavimą, o 10 proc. – skatinti verslumą. Dideli ištekliai, skiriami mokslui ir inovacijoms, yra susiję su didelio masto projektais tokiose programose kaip kompetencijos centrų plėtra ir technologijų perdavimas.
AS „Olainfarm“ investicijos, kurios yra bendrai finansuojamos iš ES lėšų, labai paskatino ekonominį aktyvumą, ir tikimasi, kad teigiamas poveikis tęsis ir ateinančiais metais. AS „Olainfarm“ aktyviai naudojasi ES fondų teikiamomis galimybėmis, nes jų grąža labai priklauso nuo investicijų tipų derinio, pavyzdžiui, investicijų į žmogiškąjį kapitalą grąža yra didesnė, jei tuo pačiu metu atliekamos investicijos į infrastruktūros plėtrą.

AS „Olainfarm“ supranta, kad, siekiant sukurti ir išlaikyti modernią žinių ekonomiką, yra labai svarbus atitinkamas žmogiškasis kapitalas. Todėl bendrovė aktyviai naudojasi galimybėmis kurti naujas darbuotojų žinias, siekdama pagerinti tikslinį išteklių moksliniams tyrimams ir inovacijoms panaudojimą žinių srityse. AS „Olainfarm“ grindžia savo veiklą nustatytais reguliariai peržiūrimais plėtros prioritetais, konkrečiomis investicijomis, įskaitant veiklos politikos priemonių, kurios yra svarbios strateginiams tikslams, pasirinkimą, ir stebėsenos sistemos kūrimą, kuria siekiama konsoliduoti konkurencingumą regioniniu, Europos ir pasauliniu lygiu. Todėl Bendrovė nustatė šias pagrindines veiksmų kryptis ir priemones:

  • gerinti ekonominių operacijų aplinką;
  • užtikrinti stabilios ir tvarios pramoninės bazės kūrimą;
  • investuoti į švietimą ir mokymą, kuriais siekiama įgyti įgūdžių;
  • stiprinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas.

2014-2020 m. programavimo laikotarpiu Latvija turės prieigą prie investicijų iš penkių ES struktūrinės politikos finansavimo priemonių. AS „Olainfarm“ planuoja toliau naudotis ES parama ir toliau investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas ir technologijas.

Dalyvavimas projektuose